GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN DISCLAIMER MADIGO

1. Algemeen

BELANGRIJK – LEES DIT VOORDAT U DE WEBSITE MADIGO GEBRUIKT. Als u de website MaDiGo gebruikt, zijn daarop de volgende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat zij op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden door te nemen.

2. Doel van de website

Op de website MaDiGo kunnen verschillende dienstverleners – bijvoorbeeld schilders, timmermannen, bouwbedrijven, leveranciers van zonne-energie, etc. – uit de omgeving Markelo, Diepenheim en Goor hun diensten bij u onder de aandacht brengen. Deze dienstverleners plaatsen informatie over hun diensten en hun contactgegevens op de website MaDiGo. Zodra u bepaalde diensten wenst af te nemen, kunt u contact opnemen met de betreffende dienstverlener.

3. Voorwaarden gebruik van de website

Bij het gebruik van de website MaDiGo dient u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

  1. U zult de website alleen normaal gebruiken, waarbij u de normale werking van de website niet zult hinderen – op welke wijze dan ook – en/of de toegang van andere bezoekers tot de website – op welke wijze dan ook – zult hinderen.
  2. Het is u niet toegestaan inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van MaDiGo, de dienstverleners en/of van derden.
  3. Het is u niet toegestaan de website te modificeren, te decompileren, de broncode en/of de objectcode te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
  4. Het is u onder geen enkele omstandigheid toegestaan om technische voorzieningen van MaDiGo en/of haar licentiegevers ter bescherming van (de content op) de website te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
  5. U zult het al noodzakelijke doen om te voorkomen dat door uw handelen de website wordt geïnfecteerd met virussen, malware, trojan horses, DDoS-aanvallen en/of daarmee gelijk te stellen bedreigingen.
  6. U dient MaDiGo te allen tijde onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra u ongeoorloofd gebruik van de website, overtreding van deze gebruikersvoorwaarden door derden en/of onrechtmatige content op de website constateert.
  7. U bent aansprakelijk voor alle door MaDiGo geleden schade indien u het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden schendt, onverminderd de overige rechten van MaDiGo. In dat kader vrijwaart u MaDiGo tevens voor aanspraken van derden.

3. Disclaimer

MaDiGo garandeert niet dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding of door virussen of fouten/gebreken. MaDiGo is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website.

De op de website MaDiGo geplaatste content is (grotendeels) afkomstig van derde partijen, bijvoorbeeld van de dienstverleners. MaDiGo is derhalve niet verantwoordelijk voor de juistheid, rechtsgeldigheid en/of rechtmatigheid van de op de website geplaatste content. U dient te allen tijde de op de website geplaatste content, informatie en andere gegevens zelf te controleren. U dient ook zelf te controleren of de op de website geplaatste content, informatie en andere gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor u deze wenst te gebruiken. MaDiGo is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van deze content, informatie en andere gegevens op de website.

De website MaDiGo bevat links naar websites van derden. MaDiGo is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) die websites en de daarop aangeboden diensten. Het feit dat op de website MaDiGo informatie over derden is opgenomen, houdt op geen enkele wijze een aanbeveling, erkenning, advies of anderszins door MadiGo in. MaDiGo is onafhankelijk en heeft geen voorkeur voor deelnemende dienstverleners. Madigo is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het gebruik van de website of de inschakeling van de daarop getoonde dienstverleners. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, merkrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de website alsmede de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij MaDiGo en haar licentiegevers (waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de dienstverleners). MaDiGo behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van deze website voor. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van MaDiGo en/of – indien van toepassing – haar licentiegevers is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) deze website en/of inhoud, afbeeldingen, merken en/of andere content, geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken.