Algemene voorwaarden Madigo – Dienstverleners

Artikel 1. Definities

 1. Madigo: Madigo B.V. (KvK-nummer: 80382002), gevestigd te (7475 EH) Markelo, aan de Boekweitstraat 7, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer C.R. Pullen.
 2. Dienstverlener: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Inschrijfformulier heeft ingevuld en naar Madigo stuurt c.q. heeft gestuurd ter verkrijging van een Gebruiksrecht om data, informatie en andere content over haar onderneming en diensten op de Website te plaatsen.
 3. Website: De website www.madigo.nl, waarop Dienstverlener – onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden – data, informatie en andere content over haar onderneming en diensten kan plaatsen. Dienstverlener kan de in de vorige volzin bedoelde data, informatie en andere content via een inlogaccount zelf op de Website plaatsen.
 4. Gebruiksrecht: Het recht, zoals nader omschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, dat Madigo aan Dienstverlener verstrekt om data, informatie en andere content over de onderneming en diensten van Dienstverlener op de Website te plaatsen alsmede om het logo van Madigo in de bedrijfs- en reclame-uitingen van Dienstverlener te mogen gebruiken om te refereren aan de Website.
 5. Inschrijfformulier: Het Inschrijfformulier  dat Dienstverlener kan invullen en aan Madigo kan verzenden, waarmee Dienstverlener een overeenkomst aangaat met Madigo en op grond waarvan Madigo – onder de voorwaarden van deze algemene voorwaarden – aan Dienstverlener een Gebruiksrecht verstrekt.
 6. Intellectuele Eigendomsrechten / IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteurs-, merk-, handelsnaam-, databank-, en domeinnaamrechten en/of daarmee overeenstemmende en/of daaraan gerelateerde rechten, in binnen-en buitenland, al dan niet geregistreerd. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt mede, doch niet uitsluitend, begrepen aanvragen ten aanzien van en/of een aanspraak op dergelijke rechten en/of licenties, al dan niet impliciet verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruiksrecht en op elk gebruik dat Dienstverlener van de Website maakt en alle daarmee verband houdende rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen Dienstverlener en Madigo. Bij het ondertekenen van het Inschrijfformulier, accordeert Dienstverlener de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • Eventuele (algemene of inkoop) voorwaarden van Dienstverlener zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3. Gebruiksrecht

 • Madigo verleent – eerst nadat Madigo de (jaarlijkse) betaling van de door Dienstverlener ex artikel 8 verschuldigde vergoeding heeft ontvangen – hierbij aan Dienstverlener het herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht (Gebruiksrecht) om data, informatie en andere content over de onderneming en diensten van Dienstverlener op de Website te plaatsen alsmede om het logo van Madigo in de bedrijfs- en reclame-uitingen van Dienstverlener te mogen gebruiken om te refereren aan de Website. Madigo verleent het in de vorige volzin bedoelde Gebruiksrecht uitsluitend onder de voorwaarde dat Dienstverlener in dan wel in de omgeving van Markelo, Diepenheim of Goor is gevestigd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Dienstverlener kan de in de eerste volzin van dit artikellid bedoelde data, informatie en andere content via een inlogaccount zelf op de Website plaatsen.
 • Het is Dienstverlener uitdrukkelijk niet toegestaan om sublicenties met betrekking tot het Gebruiksrecht te verstrekken aan derden.
 • Het Gebruiksrecht mag door Dienstverlener uitsluitend voor het doel waarvoor deze geschikt is worden gebruikt, maar nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van (al dan niet commerciële) exploitatie van de Website door Dienstverlener of enige derde. Dienstverlener draagt er zorg voor dat ook werknemers (dan wel anderszins ondergeschikten of derden die werkzaam zijn voor Dienstverlener) van Dienstverlener, die via Dienstverlener en voor rekening en risico van Dienstverlener gebruik maken van het Gebruiksrecht, zich aan de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden conformeren.

Artikel 4. IE-rechten

 • Alle IE-rechten met betrekking tot de Website alsmede het logo van Madigo komen uitsluitend toe aan Madigo en/of diens licentiegevers. Deze algemene voorwaarden strekken uitdrukkelijk niet tot algehele of gedeeltelijke overdracht van de IE-rechten. Dienstverlener verkrijgt uitsluitend het recht op gebruik van de IE-rechten in het kader van het Gebruiksrecht als bedoeld in artikel 3.
 • Dienstverlener erkent alle IE-rechten met betrekking tot de Website alsmede het logo van Madigo en/of diens licentiegevers en zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze IE-rechten. Dienstverlener vrijwaart Madigo voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuken op de IE-rechten door of vanwege Dienstverlener.
 • Het is Dienstverlener niet toegestaan enige aanduiding betreffende de IE-rechten te verwijderen dan wel te wijzigen.
 • Indien Dienstverlener enige inbreuk, van welke aard dan ook, op de IE-rechten met betrekking tot de Website en/of het logo van Madigo constateert en/of indien een derde zich beroept op betere of oudere rechten ten aanzien van de Website en/of het logo van Madigo, zal Dienstverlener dat direct aan Madigo mededelen.
 • In het geval dat de Website, het logo van Madigo en/of het Gebruiksrecht inbreuk maakt op rechten van derden of in het geval naar het oordeel van Madigo een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is Madigo gerechtigd de Website en/of het logo te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Website en/of het logo van Madigo zo min als redelijkerwijs mogelijk afbreuk wordt gedaan. In voorkomend geval is Madigo op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van – als gevolg van die wijziging – door Dienstverlener geleden schade.
 • Indien Madigo van mening is dat vervanging of wijziging (als bedoeld in het vorige artikellid) commercieel) niet haalbaar is, is zij gerechtigd het Gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen en het restant van de door Dienstverlener reeds voldane of nog verschuldigde vergoeding te crediteren, zonder verder of anderszins jegens Dienstverlener aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten die Dienstverlener lijdt/maakt als gevolg van deze beëindiging. Aan Dienstverlener komen geen andere rechten toe, dan die welke in deze algemene voorwaarden omschreven.
 • Dienstverlener garandeert met betrekking tot alle IE-rechten ten aanzien van de data, informatie en andere content die Dienstverlener op de Website plaatst dat:
 • zij rechthebbende is van deze IE-rechten dan wel dat zij gerechtigd is – en in dat kader uitdrukkelijk alle benodigde licenties en toestemmingen van de rechthebbende derden heeft verkregen – om deze data, informatie en andere content op de Website te plaatsen en garandeert in dat kader tevens dat Madigo eveneens gerechtigd zal zijn om gebruik te mogen maken van die IE-rechten; en
 • door het gebruik van deze IE-rechten geen inbreuk wordt gemaakt op enige rechten van derden.

Dienstverlener vrijwaart Madigo voor alle schade en aanspraken van derden voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden

 • Het is Dienstverlener niet toegestaan om de Website en het logo van Madigo te kopiëren, te verveelvoudigen of openbaar te maken op een andere wijze of voor een ander doel dan waarvoor de Website en het logo van Madigo ter beschikking zijn gesteld aan Dienstverlener.
 • Dienstverlener dient te allen tijde:
 • te verhinderen dat derden, dat wil zeggen anderen dan Dienstverlener en/of werknemers (dan wel anderszins ondergeschikten of derden die werkzaam zijn voor Dienstverlener), de Website via het inlogaccount van Dienstverlener benaderen, gebruiken of kopiëren alsmede dient zij te voorkomen dat er anderszins ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van de Website en/of het logo van Madigo;
 • Madigo onmiddellijk schriftelijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra Dienstverlener ongeoorloofd gebruik van de Website en/of het logo van Madigo constateert.
 • Het is Dienstverlener niet toegestaan de Website te modificeren, te decompileren, de broncode en/of de objectcode te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
 • Het is Dienstverlener onder geen enkele omstandigheid toegestaan om technische voorzieningen van Madigo en/of haar licentiegevers ter bescherming van de Website en/of het logo van Madigo te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 • Dienstverlener zal al het noodzakelijke doen om te voorkomen dat de Website door haar handelen of nalaten wordt geïnfecteerd met virussen, malware, trojan horses, DDoS-aanvallen en/of daarmee gelijk te stellen bedreigingen.
 • Het is Dienstverlener niet toegestaan om 1) data, informatie en andere content op de Website te plaatsen dan wel 2) op de Website uitlatingen te doen, die in strijd kunnen worden geacht met de wet, de goede zeden en het fatsoen, die inbreuk maken op (Intellectuele Eigendoms-)rechten van Madigo, diens licentiegevers en/of derden, dan wel 3) anderszins lasterlijk of onrechtmatig jegens Madigo en/of derden te handelen met gebruikmaking van de Website, dan wel 4) op andere wijze de rechten van Madigo en/of derden te schaden. Dienstverlener vrijwaart Madigo voor alle schade en aanspraken van derden voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.
 • Het is Dienstverlener enkel toe gestaan om data, informatie en andere content op de Website te plaatsen dan wel anderszins uitlatingen te doen die in overeenstemming zijn met de aard van de Website en het doel waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Dienstverlener vrijwaart Madigo voor alle schade en aanspraken van derden voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.
 • Madigo heeft te allen tijde het recht om Dienstverlener de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen en het inlogaccount van Dienstverlener tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om toegang tot de Website te verlenen en/of de op de Website geplaatste data, informatie en andere content aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
  • handelt met deze algemene voorwaarden of indien het Gebruiksrecht eindigt om welke reden dan ook;
  • Dienstverlener in strijd handelt met rechten van derden of wet- en regelgeving;
  • sprake is van excessieve belasting van de systemen van Madigo, de Website daaronder mede begrepen;
  • Madigo van mening is dat handelingen van Dienstverlener schade aan henzelf, Madigo of derden kunnen toebrengen, danwel dat die handelingen tot aansprakelijkheid van Madigo of derden zou kunnen leiden.

Rechterlijke bevelen tot verwijdering van data, informatie en andere content, het ontzeggen van de toegang van Dienstverlener dan wel andere rechterlijke bevelen zal Madigo onmiddellijk opvolgen. Gemotiveerde verzoeken van derde partijen tot verwijdering van (beweerdelijk) onrechtmatige of inbreukmakende data, informatie of andere content zal Madigo in beginsel prompt honoreren, doch uitsluitend indien Madigo de onrechtmatige of inbreukmakend aard van de desbetreffende data, informatie of andere content heeft kunnen vaststellen dan wel indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de data, informatie of andere content onrechtmatig of inbreukmakend is. Voorts is het Madigo toegestaan om de data, informatie of andere content tijdelijk van de Website te verwijderen teneinde een claim als bedoeld in de vorige volzin te onderzoeken. Madigo zal Dienstverlener in voorkomend geval van verwijdering van diens data, informatie of andere content op de hoogte stellen. Madigo zal in geen geval gehouden zijn tot restitutie van betaalde vergoedingen dan wel tot vergoeding van enige schade indien zich een situatie als bedoeld in dit artikellid voordoet.

 • Madigo is te allen tijde gerechtigd om zelfstandig te besluiten de door Dienstverlener op de Website geplaatste data, informatie en andere content van de Website te verwijderen, indien Madigo van mening is dat deze data, informatie en andere content en/of indien het gegeven dat er tussen Madigo en Dienstverlener een verbintenis bestaat, de reputatie van Madigo of die van derden op enigerlei wijze kan schaden. Zulks ter uitsluitende oordeel van Madigo. In het geval van verwijdering van de data, informatie en andere content van Dienstverlener van de Website, zal Madigo de door Dienstverlener vooruitbetaalde verschuldigde vergoeding voor het Gebruiksrecht naar rato crediteren, zonder anderszins jegens Dienstverlener aansprakelijk te zullen zijn.
 • Uitsluitend Madigo heeft zeggenschap over de plaats waar de data, informatie en andere content van Dienstverlener op de Website wordt geplaatst c.q. zichtbaar is alsmede de rangorde daarvan op de Website ten opzichte van de data, informatie en content van andere dienstverleners. Dienstverlener kan uitdrukkelijk geen rechten ontlenen aan alsmede heeft geen inspraak in de in de vorige volzin bedoelde plaats van zijn data, informatie en andere content op de Website.
 • Uitsluitend Madigo heeft zeggenschap over welke andere dienstverleners zij een gebruiksrecht verleent voor het plaatsen van hun data, informatie en content op de Website. Uitsluitend Madigo heeft zeggenschap over het plaatsen van data, informatie en content op de Website door andere dienstverleners. Dienstverlener kan uitdrukkelijk geen rechten ontlenen aan en heeft op geen enkele inspraak in het al dan niet verlenen van dergelijke gebruiksrechten aan derde dienstverleners en/of het plaatsen – alsmede de plaats en rangorde op de Website – van data, informatie en content van die derde dienstverleners.
 • De Website is nimmer exclusief ten behoeve van Dienstverlener opgezet. De Website kan derhalve data, informatie en andere content van derde, concurrerende, dienstverleners bevatten. Dienstverlener kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan exclusiviteit op de Website ten aanzien van haar data, informatie en andere content alsmede ten aanzien van haar plaats op de Website jegens derde dienstverleners.
 • Dienstverlener draagt er zorg voor dat ook werknemers (dan wel anderszins ondergeschikten of derden die werkzaam zijn voor Dienstverlener) van Dienstverlener, die via Dienstverlener en voor rekening en risico van Dienstverlener gebruik maken van het Gebruiksrecht, de Website en het logo van Madigo, zich aan de voorwaarden uit deze algemene voorwaarden conformeren. Dienstverlener vrijwaart Madigo voor alle schade en aanspraken van derden voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.

Artikel 6. Garanties

 • Madigo staat er niet voor in dat de Website foutloos is en zonder onderbrekingen zal functioneren en geschikt is voor het doel waarvoor Dienstverlener het wil gebruiken.
 • Madigo is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de data, informatie en andere content die Dienstverlener op de Website plaatst of doet plaatsen. Madigo is evenmin gehouden na te gaan of de data, informatie en andere content die Dienstverlener opde Website plaatst, inbreuk maakt op rechten van derden. Dienstverlener is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de controle van de resultaten van de dienstverlening van Madigo en is tevens zelf verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en volledigheid van de  de data, informatie en andere content die zij op de Website plaatst. Dienstverlener zal te allen tijde nagaan of de data, informatie en andere content die zij plaatst op de Website geschikt is voor het doel van de Website, alsmede dat deze geen inbreuk maken op rechten van derden.
 • Madigo laat de Website hosten bij een derde partij. Zij spant zich ervoor in een zo hoog mogelijke uptime te bewerkstelligen, doch kan zulks niet garanderen. Madigo is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten met betrekking tot de Website.
 • Alle diensten van Madigo worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 • Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van back-ups van de op de Website geplaatste data, informatie en andere content. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is Madigo niet gehouden (regelmatige) back-ups van de Website en van de data, informatie en andere content te maken.
 • De Website beoogt uitdrukkelijk slechts een platform te bieden waarop Dienstverlener informatie over haar onderneming en diensten kan plaatsen. Potentiële opdrachtgevers / klanten van Dienstverlener kunnen via de Website informatie verkrijgen over de diensten die Dienstverlener zou kunnen leveren. De door Dienstverlener alsdan te sluiten overeenkomsten met dergelijke opdrachtgevers / klanten komen op eigen naam tot stand. Madigo is op geen enkele wijze de vertegenwoordiger, agent of anderszins een tussenpersoon van Dienstverlener, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hebben Dienstverlener en Madigo geen enkele bevoegdheid om namens elkaar enige verbintenis aan te gaan. Dienstverlener en Madigo dienen zich te onthouden van iedere handeling – hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het gebruik van elkaars tekens, namen, logo’s en / of merken – waaruit derden zouden kunnen afleiden dat zij wel een zodanige bevoegdheid zouden hebben.

Artikel 7. Privacy

 • Madigo zal de persoonsgegevens die Dienstverlener verstrekt via het Inschrijfformulier verwerken conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 • Dienstverlener garandeert dat zij te allen tijde conform het bepaalde in de toepasselijke privacywet- en regelgeving handelt en dat alle aan Madigo verstrekte en/of op de Website geplaatste persoonsgegevens op rechtmatige wijze worden verwerkt. Dienstverlener vrijwaart Madigo voor alle schade, aanspraken van derden – waaronder mede begrepen de gebruikers van de Website – en/of boetes van toezichthouders voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.

Artikel 8. Vergoeding en betalingsvoorwaarden

 • Dienstverlener is aan Madigo een jaarlijkse vergoeding, conform de alsdan door Madigo gehanteerde tarieven, verschuldigd voor het aan haar verleende Gebruiksrecht en de overige op basis van deze algemene voorwaarden door Madigo verleende diensten. Madigo verleent het Gebruiksrecht als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden eerst nadat de door Dienstverlener verschuldigde vergoeding door Madigo is ontvangen. De vergoedingen worden jaarlijks, vooraf, door Madigo aan Dienstverlener gefactureerd. Te late betaling van de overeengekomen periodieke vergoeding schort het Gebruiksrecht op.
 • De op de Website vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
 • Madigo is gerechtigd om de vergoeding jaarlijks, op 1 januari van dat jaar, eenzijdig aan te passen.Madigo zal de nieuwe vergoeding uiterlijk op 1 december van het jaar daaraanvoorafgaand mededelen aan Dienstverlener. Als Dienstverlener niet akkoord gaat met de door Madigo voorgenomen nieuwe vergoeding, dan kan Dienstverlener het Gebruiksrecht (tussentijds) binnen twee weken na de datum waarop de aangepaste vergoeding aan haar is medegedeeld, schriftelijk opzeggen tegen de datum dat de aanpassing van de vergoeding van kracht wordt.
 • Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient Dienstverlener de facturen van Madigo te voldoen binnen 30 dagen.
 • Dienstverlener komt geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden, toe.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 • Bij de ontvangst door Madigo van het door Dienstverlener ingevulde Inschrijfformulier, wordt door Madigo – overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 – aan Dienstverlener een Gebruiksrecht verleend. Dit Gebruiksrecht wordt voor een bepaalde tijd van één (1) jaar verleend. Na ommekomst van deze (initiële) periode wordt het Gebruiksrecht telkens automatisch en stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
 • Het Gebruiksrecht kan door Dienstverlener steeds tegen het einde van de in artikel 9.1 bedoelde (verlengde) periode schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
 • Madigo is gerechtigd het Gebruiksrecht te allen tijde (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. In het geval van tussentijdse opzegging van het Gebruiksrecht, dat wil zeggen vóór ommekomst van de (verlengde) periode als bedoeld in artikel 9.1, zal Madigo de vooruitbetaalde vergoeding voor het Gebruiksrecht naar rato crediteren, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor eventueel, als gevolg van die opzegging, door Dienstverlener geleden of te lijden schade.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het Gebruiksrecht en wordt de toegang tot de Website direct ontzegd. Daarnaast is het Dienstverlener per direct niet meer toegestaan om het logo van Madigo te gebruiken. (Alle) Gebruiksrechten komen direct – zonder dat daarvoor een nadere handeling benodigd zal zijn – te vervallen op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd. Bij het eindigen van het Gebruiksrecht, op welke wijze dan ook, wordt de door Dienstverlener op de Website geplaatste data, informatie en andere content van de Website verwijderd. Madigo is niet gehouden om na beëindiging het Gebruiksrecht, enige data, informatie of andere content die is geplaatst op de Website aan Dienstverlener te verstrekken en/of te converteren.In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Madigo reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Madigo vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Madigo ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Indien de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, geldt dat bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na de beëindiging van de overeenkomst, zullen blijven gelden. Dat geldt in ieder geval – doch niet uitsluitend – voor de bepalingen in deze algemene voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid, garanties, IE-rechten, geheimhouding, toepasselijke recht en bevoegde rechter.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Madigo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze algemene voorwaarden of uit enige andere nakoming van een met Dienstverlener overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade. De totale aansprakelijkheid van Madigo is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Dienstverlener in het jaar waarin de schade zich voordoet als vergoeding ex artikel 8 van deze algemene voorwaarden aan Madigo heeft betaald.
 2. De aansprakelijkheid van Madigo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers/klanten van Dienstverlener, schade verband houdende met het gebruik van door Madigo aan Dienstverlener voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Madigo aan Dienstverlener voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Daarnaast wordt door Madigo aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de op de Website aangeboden data, informatie en andere content uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder tevens begrepen het nemen van beslissingen op basis daarvan. Eveneens is uitgesloten aansprakelijkheid van Madigo wegens verminking, vernietiging of verlies van de op de Website aangeboden data, informatie en andere content, persoonsgegevens of documenten van Dienstverlener.
 3. Madigo is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van (onjuist) gebruik of misbruik dat van het inlogaccount wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Madigo.
 4. Madigo is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen en/of handelingen van Dienstverlener met betrekking tot de Website alsmede de daarin c.q. daarop geplaatste data, informatie en andere content van Dienstverlener, waardoor de desbetreffende derden enig nadeel hebben ondervonden. Dienstverlener vrijwaart Madigo tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Madigo.
 6. Dienstverlener is (mede) aansprakelijk voor alle schade – waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen de kosten – die Madigo en/of enige derde mocht lijden als gevolg van (onjuist) gebruik of misbruik dat van het inlogaccount wordt gemaakt, gedragingen c.q. handelingen van Dienstverlener met betrekking tot de Website alsmede de daarin c.q. daarop geplaatste data, informatie en andere content van Dienstverlener en/of indien de op de Website geplaatste data, informatie en andere content van Dienstverlener onjuist blijkt te zijn.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die onverhoopt tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of verbandhoudende met deze algemene voorwaarden, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 16 oktober 2020